kedd, 12 május 2020 13:48

Közlemény

Közlemény az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt benyújtható elektronikus kérelem formai és tartalmi szabályairól

 

Iktatószám: 29000/12535-1/2020.ált.

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2020. május 11.

Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)

Eljáró szervezeti egység: országos rendőrfőkapitány

Az ügy tárgya: az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt benyújtható elektronikus kérelem formai és tartalmi szabályai

Ügyfelek: az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés érdekében a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt kérelmet benyújtó magyar és nem magyar állampolgárok

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos rendőrfőkapitány a tárgyi ügyben 29000/12535-1/2020.ált. iktatószámon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

„HATÁROZAT

A különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről szóló 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben, az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése szerinti, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránti kérelem formai és tartalmi követelményeinek meghatározása céljából az alábbi

határozatot

hozom.

 1. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes különös méltányossági döntésére irányuló kérelem (a továbbiakban: kérelem) magyar nyelven nyújtható be.
 2. A kérelem benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is. Amennyiben a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor és a beutazás indoka azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.
 3. Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében – a 2. pont megfelelő alkalmazásával – elegendő egy kérelmet benyújtani.
 4. A kérelemben valószínűsíteni kell a különös méltánylást érdemlő körülményeket, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt és meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell:
  a) amennyiben az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges, a kérelem különös méltánylást érdemlő elbírálásának indokát igazoló irat másolatát;
  b) meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.
 1. Különös méltánylást érdemlő körülményként értékelhető, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:
  a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel;
  b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja;
  c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele;
  d) hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló vizsgakötelezettség teljesítése, amennyiben ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
  e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiinduló pontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, amennyiben ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
  f ) közeli hozzátartozó temetésén történő részvétel.
 1. A kérelem kizárólag
  a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap beküldésével,
  b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével

nyújtható be.

 1. Az elektronikus beadvány beküldéséhez használható űrlapok és az azokhoz kapcsolódó tájékoztatók a Rendőrség elektronikus ügyintézési honlapján érhetők el.
 2. A tartalmi vagy formai követelményeknek nem megfelelő – így különösen a nem magyar nyelven, a hiányosan, a kérelem méltányos elbírálásának indokát nem tartalmazó, azt nem valószínűsítő, nem személyesen történő eljárás esetén a meghatalmazás nélkül benyújtott – kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítást von maga után.
 3. A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében a 4. és 5. pontban foglaltak alapján benyújtott irat eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor az érintett köteles a rendőr felhívására bemutatni.
 4. Az R. 4. § (4) bekezdése alapján a határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint az bíróság előtt nem támadható meg. A határozat azonnal végrehajtható, és azt 2020. május 13-ától kell alkalmazni.”

 

A döntés indokolása

„Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a hivatkozott rendelet 2. §-ában és 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól – a (2) és az (5) bekezdés, valamint a 4/A. § szerinti kivétellel – különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha
      a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és
      b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.

A kérelmek jelentős számára, illetőleg azok között a tartalmi hiányosságok vagy formai okból az érdemi elbírálásra alkalmatlan beadványok egyre magasabb számára figyelemmel szükséges meghatározni azokat a tartalmi kellékeket és formai követelményeket, amelyek betartásának hiányában nincs lehetőség a beadványok elintézésére. Erre figyelemmel a különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről szóló 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) előírja, hogy az R. 4. § (1) bekezdése szerinti rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. Az R2. 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy az elektronikus kérelem formai és tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány határozatban állapítja meg.

Az R2. 1. § (2) bekezdése által biztosított jogkörben a megfelelő alaki kellékekkel és tartalommal benyújtott kérelmek elvárt határidőben történő elbírálásának biztosítása érdekében arról szükséges rendelkezni, hogy a kérelmet csak magyar nyelven lehet benyújtani, és a tartalmi vagy formai követelményeknek nem megfelelő – így különösen a nem magyar nyelven, a hiányos, a kérelem méltányos elbírálásának indokát nem tartalmazó, nem személyesen történő eljárás esetén a meghatalmazás nélkül benyújtott – kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítást von maga után. Szintén indokolt meghatározni a kérelmek elektronikus előterjesztésének módjára vonatkozó előírásokat.

Az országos rendőrfőkapitány e határozatban foglalt döntését az R2. 1. § (2) bekezdése szerinti hatáskörben hozta meg.”

 

Forrás: https://magyarkozlony.hu  (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 26. szám)

 

menu-logo