II. Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre

 


1. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság

1.1. Előzetesen véleményezi és állást foglal a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

1.1.1. az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása és módosítása,

1.1.2. valamennyi önkormányzati rendelet alkotás, módosítás,

1.1.3. helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztések,

1.1.4.más önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokra, igazgatási társulásokra vonatkozó előterjesztések kérdésében,

1.1.5. a nemzetiségeket érintő előterjesztésekben.

1.2. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és a kivizsgálás eredményét a képviselő-testület elé terjeszti.

1.3. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselőkkel és a képviselőkkel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát.

1.4. Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja.

1.5. Átruházott hatáskörben

1.5.1. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

2. Pénzügyi Bizottság

2.1. Előzetesen állást foglal a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.1.1. a költségvetés megállapítása, módosítása,

2.1.2. a zárszámadás megállapítása,

2.1.3. hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, tagi kölcsön, az önkormányzat intézményeinek nyújtott kamatmentes hitel,

2.1.4. alapítvány létrehozása, ahhoz való csatlakozás,

2.1.5. helyi adó megállapítása, módosítása,

2.1.6. az önkormányzati intézmények éves gazdasági-, számviteli-, ellenőrzési programja és az ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása,

2.1.7. támogatások odaítélése.

2.1.8. gazdasági társaság alapítása, meglévő társaság üzletrészének, részvényének megvásárlása, vagy eladása.

2.2. Dönt   átruházott hatáskörben:

Behajthatatlan fizetési követelés mérsékléséről, illetve elengedéséről 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket elérően, vagy azt meghaladóan, 1 millió forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értékhatárt el nem érően – a Polgármesteri Hivatalt kivéve - jogosult dönteni, amennyiben a döntés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának érdekeit nem sérti.

 

3. Városüzemeltetési Bizottság

3.1.     Előzetesen állást foglal a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

3.1.1.   a városüzemeltetési feladatok ellátását szabályozó önkormányzati rendeletek,

3.1.2.   a városüzemeltetési, műszaki fenntartási (felújítási, karbantartási) programok, tervek, előterjesztések,

3.1.3.   a város közmű- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslat,

3.1.4.   a feladatkörébe tartozó intézmények, gazdasági társaságok vezetőinek megbízására irányuló javaslatokban.

3.2.     Dönt  átruházott hatáskörben:

3.2.1.   a helyi közút forgalmi rendjének kialakítása (ha jogszabály másként nem rendelkezik),

3.2.2.   a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben megállapított összeg erejéig és elvek figyelembevételével a rendelkezésére bocsátott előirányzat felhasználásáról,

3.2.3.   a helyi rendeletben foglaltak alapján, a Gazdasági-, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal közösen elbírálja az épületek homlokzat-felújításának támogatása iránt benyújtott pályázatokat.

 

4. Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság

4.1.     Előzetesen véleményezi, állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

4.1.1.   feladatkörébe tartozó előterjesztések, koncepciók,

4.1.2.   környezetvédelmi beruházások, fejlesztések, valamint a szakmai pályázatok előkészítésében,

4.1.3.   a környezetvédelmi stratégiai terv feladatai végrehajtásának szervezésében és ütemezésében,

4.1.4.   a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig és elvek figyelembevételével a környezetvédelmi szakfeladat előirányzat felhasználásáról,

4.1.5.   a város éves kulturális rendezvénytervéről,

4.1.6.   idegenforgalmi beruházások, fejlesztések, valamint a szakmai pályázatok előkészítésében

4.1.7.   az idegenforgalmi adó megállapítása, módosítása.

 

5. Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási  Bizottság

5.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

5.1.1. a város gazdasági, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, szolgáltatási és munkaerő helyzetére vonatkozó elemzések, fejlesztési programok, tervek, előterjesztések,

5.1.2. a város gazdasági szervezeteivel, szereplőivel kapcsolatos együttműködési formák,

5.1.3. a helyi iparűzési adó megállapítása, módosítása,

5.1.4. a város településrendezési eszközeinek jóváhagyása, módosítása,

5.1.5. belterületi határokra, illetve annak módosítására tett javaslatok,

5.1.6. a város közmű- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslat,

5.1.7 .a fejlesztési beruházások (út, közmű, épület felújítás) végrehajtásának témájában,

5.1.8. vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciók, önkormányzati rendeletek,

5.1.9. önkormányzati vagyon átminősítése kérdésében,

5.1.10. önkormányzati vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő bevitele, térítésmentes átadása, közérdekű kötelezettség vállalása,

5.1.11. lakáshoz jutás helyi támogatása,

5.1.12. önkormányzati lakás városérdekből történő bérbeadása,

5.1.13. a korlátozottan forgalomképes és vállalkozói vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tekintetében a 10 évet meghaladó bérbeadásról, használatba adásról és haszonbérletről,

5.1.14. az önkormányzati beruházásokhoz fejlesztési koncepciók előkészítése,

5.1.15. Sátoraljaújhelyben működő, termelő tevékenységet folytató, statisztikai állományi létszámot megtartó, vagy létszámot bővítő kis-, középvállalkozások, vállalkozások támogatása pályázatok kiírása, majd elbírálása ügyében.

5.2. Dönt átruházott hatáskörben

5.2.1. lakások bérbeadásáról, kivéve városérdekből

5.2.2. nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott időre történő bérbeadásáról, helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulás tárgyában,

5.2.3. az 5.2.1. és 5.2.2 pontokba nem tartozó korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tekintetében a 10 évet meg nem haladó bérbeadásról, használatba adásról és haszonbérletről,

5.2.4. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érintő szolgalmi jog alapításáról,

5.2.5. lakás és helyiség esetében felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról,

5.2.6. a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet 1. mellékletében rögzített nyílászárók beszereléséhez hozzájárulás megadásáról, a költség bérleti díjba történő  50 %-ban történő beszámításáról,

5.2.7. bérlőtársi jogviszony engedélyezéséről,

5.2.8. városérdekből történő bérbeadás esetén hiányszakmák megállapításáról,

5.2.9. a lakástörvény 23.§ (3) bekezdésének fennállása esetén a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, másik lakás bérbeadásáról, vagy pénzbeli térítés megállapításáról,

5.2.10. a helyi rendeletben foglaltak szerint, a Városüzemeltetési Bizottsággal közösen elbírálja az épületek homlokzat-felújításának támogatása iránt benyújtott pályázatokat.

 

6. Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság

6.1. Előzetesen véleményezi és állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

6.1.1. köznevelési és közművelődési önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, vagy megszüntetése,

6.1.2. a város óvodai ellátásáról, közművelődési helyzetéről szóló beszámolók, programok, koncepciók,

6.1.3. köznevelést, közművelődést érintő pénzügyi, gazdasági előterjesztések,

6.1.4. köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok,

6.1.5. közterületen elhelyezésre kerülő művészeti alkotások előzetes tervei

6.1.6. az ifjúságot, a civil szervezeteket és a sportot érintő önkormányzati előterjesztések,

6.1.7. az önkormányzat és intézményei szervezésében, valamint a civil önszerveződések által létrejött programokról, segíti azok eredményességét és koordinálja azokat.

6.1.8. részben már elfogadott, részben kidolgozandó koncepció alapján: a civil szervezetekkel, az ifjúsággal és a város sportéletével összhangban gondoskodik a kapcsolatok fejlesztéséről és új programok kidolgozásáról, ennek tartalmi megvalósítását figyelemmel kíséri.

6.1.9. a város éves kulturális rendezvénytervéről,

6.1.10. a köznevelési, közművelődési önkormányzati intézmények vezető állású dolgozóinak szakmai kitüntetésre való felterjesztése.

6.1.11. a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig és elvek figyelembevételével az oktatási, közművelődési szakfeladat előirányzatainak felhasználásáról,

6.1.12. a civil- és ifjúsági szervezetek támogatására előirányzott összeg felhasználásáról.

6.1.13. a nyilvános könyvtári szolgáltatást és a közművelődési feladatokat ellátó intézmények éves munkaterve.

6.2. Dönt átruházott hatáskörben:

6.2.2. megállapítja, módosítja az óvodai körzethatárokat,

6.2.3. jóváhagyja az óvodák és közművelődési intézmények esélyegyenlőségi programját,

6.2.4. jóváhagyja a nevelési intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját,

6.2.5. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a felvétel időpontjáról,

6.2.6. megállapítja a nevelési, közművelődési intézmények heti és éves nyitva tartását,

6.2.7. a civil- és ifjúsági szervezetek támogatására előirányzott összeg felhasználásáról,

6.2.8. jóváhagyja a köznevelési és közművelődési ágazathoz tartozó intézmények házirendjét, valamint azok módosítását.

 

7. Szociális és Egészségügyi Bizottság

7.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

7.1.1. szociális alapellátással, koncepcióval kapcsolatos előterjesztések,

7.1.2. egészségügyi alapellátást érintő előterjesztések,

7.1.3. szociális és egészségügyi ellátást érintő pénzügyi és gazdasági ügyekben,

7.1.4. a szociális és egészségügyi ellátást szabályozó rendelet megalkotásában, módosításában

7.1.5. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszerhez történő csatlakozással, valamint a benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatban.

7.2. Dönt átruházott hatáskörben:

7.2.1. települési támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata,

7.2.2. rendkívüli települési támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata,

7.2.3. a hatáskörébe tartozó szociális támogatások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésére való kötelezés, továbbá a megtérítés és a kamat összegének méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése,

7.2.5. jóváhagyja a szociális ágazathoz tartozó intézmény házirendjét, kormányrendelet vagy magasabb szintű jogszabály által előírt egyéb szabályzatokat és szakmai programokat, valamint azok módosítását.

 

menu-logo