III. A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

 

1. Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre.

2. Tulajdonosi hozzájárulás megadása.

3. Lakás és helyiség esetében építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása.

4. A város címere használatának engedélyezése.

5. Május elsejei rendezvények helyszínének megállapítása, a nemzeti és városi ünnepeken az ünnepi szónok felkérése.

6. A korlátozottan forgalomképes és az egyéb (üzleti) vagyon körébe tartozó vagyontárgyak jelzálogjoggal való megterhelésének engedélyezése,

7. Az elővásárlási jogról történő lemondás.

8. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit társaságban az önkormányzat képviselete, melynek gyakorlására akadályoztatása esetén jogosult megbízni a Képviselő-testület tagját, a jegyzőt, vagy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét; a képviselet gyakorlása során hozott döntéshez, előzetes hozzájárulást köteles beszerezni a képviselő-testület részéről:

8.1. a gazdasági, közhasznú társaság átalakulása, megszűnése,

8.2. az önkormányzat költségvetését terhelő pénzügyi, vagyoni kötelezettséget megállapító döntés meghozatala,

8.3. az önkormányzat tagsági jogait érintő döntés,

8.4. mérleg, üzleti terv elfogadása, eredmény felosztása esetén.

9. Behajthatatlan fizetési követelés mérsékléséről, illetve elengedéséről 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket el nem érően a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester jogosult dönteni, amennyiben a döntés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának érdekeit nem sérti.

10. Döntés köztemetés elrendelése, megtérítésre való kötelezés és a megtérítési kötelezettség alóli mentesítés ügyekben.

11. Magántulajdonú lakások bérbevétele.

12. Védett övezetbe behajtási engedély megadása, visszavonása 7,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjármű esetében.

13. Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyása, elutasítására, egyeztetések lefolytatása.

 

menu-logo