IV. A jegyzőre átruházott feladat és hatáskörök

Átruházott hatáskörben dönt:

1. a helyi adók vonatkozásában benyújtott méltányossági fellebbezések elbírálásáról,

2. városi közmunkaprogramok előkészítése, lebonyolítása tárgyában,

3. az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a nyilatkozattételi jog, a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyféljog gyakorlása személyesen, vagy az általa megbízott személy útján,

4. a közterület-használat engedélyezése és a közterülettel kapcsolatos egyéb hatósági ügyekben,

5. lakás és helyiség bérleti jogviszonyának felmondása és az azt megelőző intézkedések meghozatala,

6. pénzbeli térítés megállapítása cserelakás biztosítása helyett a lakástörvény 26.§ (1) bekezdés szerinti felmondás esetén,

7. jogcím nélkül használt lakás és helyiség kiürítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele,

8. lakásbérleti jogának másik lakásbérleti vagy tulajdonjogára történő cseréjéhez való hozzájárulás megadása,

9. a lakás bérlője által – a lakástörvény 21.§ (2) bekezdés kivételével – más személy befogadásához a hozzájárulás megadása,

10. a lakás egy részének határozott időre, legfeljebb egy évre kizárólag lakás céljára történő albérletbe adásához való hozzájárulás,

11. a lakásbérleti jog folytatása érdekében tartási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás,

12. lakásbérleti jogviszony folytatásához történő hozzájárulás megadása,

13. a Vagyongazdálkodási Bizottság által nyertesnek nyilvánított pályázóval a lakásbérleti, illetve a helyiségbérleti szerződés megkötése,

14. a lakbértámogatás megállapítása, 

15. a lakás bérleti díj, valamint lakáshasználati díj tartozás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj tartozása esetén a behajtás érdekben a szükséges intézkedések megtétele,

16. igazolás kiadása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet 17.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglalt mentességre vonatkozóan.

menu-logo