szerda, 23 június 2021 16:48

Módosult az Ösztöndíj pályázat beadási határideje! Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Ösztöndíj-pályázatot hirdet Kiemelt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sátoraljújhely Város Önkormányzata

Ösztöndíj-pályázatot hirdet

Előzmény

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” elnevezéssel pályázati támogatásban részesült, mely projekt keretében Sátoraljaújhelyi állandó lakcímmel rendelkező tanulók részére tanulmányi ösztöndíj támogatást hirdet meg.

 

Pályázat háttere

Az elnyert EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” elnevezésű pályázat.

Rendelkezésre álló keret összeg: 7.200.000 Ft

Ösztöndíjpályázat alapvető célja

Sátoraljaújhelyben élő, jó képességű tanulók felkészülésének, továbbtanulásának anyagi támogatása, különös tekintettel hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.

 

Pályázók köre

Az ösztöndíjban azok Sátoraljaújhelyi önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • magyar állampolgárság
 • tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 5-8. osztályában vagy a középiskola 9-10. osztályában folytatják,
 • előző féléves tanulmányi átlageredményük legalább 4,00
 • sátoraljaújhelyi állandó lakóhely
 • igazolatlan hiányzásuk nincs
 • egyéb ösztöndíjban nem részesül

 

Előnyt jelent:

 • iskolán kívüli (művészeti, sport, közösségi, stb) tevékenységben, megyei-, országos tanulmányi versenyen való részvétel igazolása,

Ösztöndíj igénybevételének szabályai

 

 1. Az ösztöndíj a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által meghirdetett pályázat útján igényelhető.
 2. A pályázatot a megjelölt határidőig lehet benyújtani, a pályázati felhíváshoz mellékelt formanyomtatványon. A pályázat benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.
 3. Amennyiben a pályázati eljárás keretében nem kerül benyújtásra pályázat, vagy a benyújtott és érvényes pályázatok száma nem éri el a megjelölt támogatotti létszámot, a pályázat ismételten meghirdetésre kerül.
 4. A pályázat benyújtásának módja:
 5. Személyesen, zárt borítékban Sátoraljaújhely Város Önkormányzat (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
 6. Postai úton (3980 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
 7. Borítékra kötelező ráírni:
 • „Ösztöndíj pályázat EFOP-3.9.2-16-2017-00037.”
 1. A pályázathoz csatolni kell:
 2. személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes okirat másolatát,
 3. pályázati adatlapot
 4. előző félévről szóló bizonyítvány másolatát,
 5. igazolást arról, hogy a pályázó gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül,
 6. igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 7. a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát adatainak kezeléséhez a pályázati eljárás során,
 8. tanulási motivációs levelet (max 2 A/4 oldal terjedelemben)
 9. iskolákon kívüli (művészeti, sport, közösségi, stb) tevékenységben, megyei-, országos tanulmányi versenyen való részvétel igazolása (oklevél, egyesületi/szervezeti tagsági igazolás).
 1. A pályázatokat a támogatás elbírálására az erre a célra létrehozott bizottság jogosult. A bizottság tagjai: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke és a polgármester által kijelölt további két személy. Az elbírálás a kiírásban meghatározott minimum elvárások és előnyt jelentő szempontok alapján rangsorolással történik.
 2. A pályázat elbírálása pontozásos rendszerben történik, amelyben a pályázó tanulmányi eredménye, valamint szociális helyzete vonatkozásában összesen 6-6 pont megszerzésre van lehetőség. Pontegyenlőség esetén az a pályázó kerül előnybe, akinek az előző félévi tanulmányi eredményének átlaga magasabb volt.
 3. A pályázót az elbírálás eredményéről legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell.
 4. A pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
 5. Érvénytelen a pályázat, ha
 6. nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra
 7. csatolandó mellékletek hiányában
 8. felhívásban megjelölt határidőn túl beérkező pályázat

Ösztöndíj mértéke, időtartama, folyósítása

2020/2021 tanév II. félévére, 10.000 Ft/hó/diák.

Összesen 20 diák részére.

Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre a pályázó által megjelölt folyószámlára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19. (csütörtök) 1200

Ösztöndíjszerződés

 

 1. A sikeres pályázatot benyújtóval az ösztöndíjszerződést a pályázat eredményéről szóló értesítést kézhezvételét követően legfeljebb 15 napon belül a Polgármester köti meg. A szerződéskötési határidő jogvesztő. A szerződéskötés elmulasztása esetén a bírálati rangsorban soron következő pályázóval kell tanulmányi szerződést kötni.
 2. Az ösztöndíjszerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
 3. a szerződő felek megnevezését, adatait,
 4. az ösztöndíj mértékét, folyósításának módját,
 5. az ösztöndíjas azon vállalását, hogy körülményeinek lényeges megváltozását (különösen szociális helyzetére, a tanulói jogviszonya szüneteltetésére, megszakítására) 15 napon belül bejelenti az Önkormányzat felé.
 6. a szerződés megszegésének jogkövetkezményeit.

 

A szerződésszegés jogkövetkezményei

 

 1. Az ösztöndíjszerződést fel kell mondani, és az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség terheli amennyiben:
 2. a pályázat során bizonyíthatóan hamis adatokat szolgáltatott, és ezzel megtévesztett a döntéshozót,
 3. tanulmányait halasztja,
 4. a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
 1. Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján dönt.
 2. Visszafizetési kötelezettség előírása esetén egy összegben vissza kell fizetni az ösztöndíjas részére folyósított ösztöndíj teljes a Ptk. szerinti kamatokkal növelt összegét, a visszafizetésről szóló rendelkezés kézhezvételét követő 30 napon belül.
 3. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb 10 havi részletfizetés engedélyezhető, ha az ösztöndíjas hitelt érdemlően igazolja, hogy az egyösszegű visszafizetés az ő vagy családja megélhetését veszélyeztetné.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adatiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.

Sátoraljaújhely, 2020. június 23.

Szamosvölgyi Péter

polgármester sk.

 

 1. függelék

Pályázat elbírálásának pontozási rendszere

A pályázat elbírálása során a pályázókat pontozásos rendszer alkalmazásával rangsorolni kell. A pontozásos rendszerben a pályázó tanulmányi eredménye, valamint szociálisan hátrányos helyzete kerül értékelésre az alábbiak alapján:

 1. a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt félév tanulmányi átlaga apján adható pontok:
 1. 4,0 és 4,3 közötti tanulmányi átlag esetén: 2 pont
 2. 4,4 és 4,6 közötti tanulmányi átlag esetén: 4 pont
 3. 4,7 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén 6 pont.
 1. az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem összege alapján adható pontok:
 1. öregségi nyugdíjminimum 160 %-a alatti jövedelem esetén: 6 pont,
 2. öregségi nyugdíjminimum 161%-a és 180% közötti jövedelem esetén: 5 pont,
 3. öregségi nyugdíjminimum 181%-a és 200 % közötti jövedelem esetén: 4 pont,
 4. öregségi nyugdíjminimum 201%-a és 220% közötti jövedelem esetén: 3 pont,
 5. öregségi nyugdíjminimum 221-a és 250% közötti jövedelem esetén: 2 pont,
 6. öregségi nyugdíjminimum 251-a és 207% közötti jövedelem esetén: 1 pont,
 1. a motivációs levél alapján adható pontok:
 1. motivációs levél értékelése, 1-5 pont

 

menu-logo